ABY UZYSKAĆ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
WYBIERZ PCPR Z LISTY W TABELI Z PRAWEJ STRONY

 forum2020

zmiana os1

10-LAT

Smaller Default Larger
Błąd
  • JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło się Path: /srv/http/oscentrum.pl/www/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/2017

Trzeba się stale zmieniać, by być zawsze z rodziną

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /srv/http/oscentrum.pl/www/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs//2017/16/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

IMG 3850Reprezentanci ponad stu powiatów uczestniczyli w XII Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, które odbywało się od 5 do 8 października 2017 r. w Sarbinowie. Blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, sądów rodzinnych i organizacji pozarządowych, działających w obszarze wsparcia rodziny oraz starostów i członków zarządów powiatowych, obradowało przez cztery dni pod hasłem „Zawsze z rodziną”. Patronat honorowy nad forum objęli: Związek Powiatów Polskich, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Starosta Powiatu Koszalińskiego. Listy do uczestników Forum, podkreślające nieocenioną rolę i wpływ PCPR-ów i MOPR-ów na politykę społeczną w kraju, skierowali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krystyna Wyrwicka.

 

Tegoroczne Forum PCPR poświęcone było roli samorządów powiatowych, a zwłaszcza Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, w realizacji zadań pomocy społecznej i systemu wspierania dziecka i rodziny, działającego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ważnym punktem obrad była też prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, mające na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez PCPR-y i MOPR-y. Dodatkowym elementem Forum było zebranie sprawozdawczo - wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.

Otwarcia XII Forum PCPR dokonał Przewodniczący Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM” – organizatora XII Forum - Andrzej Smulczyński. Podkreślił on, witając przybyłych, że to najliczniejsze w dotychczasowej dwunastoletniej historii forum dyrektorów PCPR, co jednoznacznie pokazuje, jak istotne jest bycie razem, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz stawianie ważnych pytań o kierunki pracy i cel działań kierowanych do dzieci, ich rodzin i innych potrzebujących.

Jako pierwszy zabrał głos Dariusz Kalinowski Wicestarosta Koszaliński, witając serdecznie przybyłych na Ziemi Koszalińskiej, wskazując na działania w powiecie koszalińskim skierowane do rodzin zastępczych i życząc wszystkim udanych obrad.

Wykład inauguracyjny „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński - Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i jednocześnie Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wskazał on na potrzebę zmian w systemie pomocy społecznej w Polsce, który ma obecnie charakter instytucjonalny. A przyszłość polityki społecznej to usługi społeczne i odejście od świadczeń pieniężnych jako formuły nieskutecznej, a nawet mającej negatywny wpływ na rozwój aktywności, samodzielności i kreatywności klienta. Podkreślił też, że wydatki na pomoc społeczną to nie koszty, ale inwestycja w przyszłość. I jednym z trudniejszych wyzwań jest przebicie się z takim podejściem do władz powiatowych i gminnych oraz zmiana sposobu myślenia w samorządach.

Prof. Grewiński wskazał też m.in. priorytety nastawione na przyszłość w pomocy społecznej. Są nimi: 1) edukacja we wczesnym dzieciństwie oparta na kształceniu kreatywnym i refleksyjnym, 2) rozwinięte i specjalistyczne usługi zorientowane na rodzinę i dzieci, 3) usługi aktywnej polityki na rynku pracy, 4) zintegrowany system usług, 5) projektowanie usług i zatrudnienia specjalistów nie na poziomie centralnym, ale lokalnym. Jednym z ważnych warunków wdrożenia zmian w systemie polityki społecznej jest zmniejszenie olbrzymiego deficytu wysoko wyspecjalizowanej kadry. Polska zajmuje ostatnie niechlubne miejsce w Europie, jeżeli chodzi o liczbę pracowników pomocy społecznej przypadających na 1000 mieszkańców. Ocenia się, że obecnie, w stosunku do potrzeb, brakuje już ponad trzydzieści tysięcy specjalistów. I ważne jest przyjęcie fundamentalnego założenia przez lokalnych decydentów, że realizowane i wdrażane usługi społeczne nie mają być jak najtańsze, ale jak najlepsze! Bo to jest inwestycja w kapitał ludzki, społeczny, kreatywny i kulturowy.

Z kolei dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w swym wykładzie „Profesjonalizacja pracy socjalnej” zwrócił uwagę na przewartościowanie pracy socjalnej z instrumentalnej (kontrolnej) i funkcjonalnej (wzmacniającej) na kliniczną pracę socjalną, stawiającą w centrum indywidualną relację umożliwiającą dialog – fundament bycia z innym człowiekiem. Zmianę umożliwia możliwość opowiedzenia o doznanej krzywdzie, co pozwala zbierać ich rozsypaną tożsamość i dać im poczucie bycia uznanym w ich odmienności. Trzeba zastąpić w pracy socjalnej dominującą obecnie „władzę nad człowiekiem” - „władzą z człowiekiem” zapewniającą wolność od nas tym, z którymi pracujemy.

Na forum wystąpił też Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Podkreślił on wyjątkową rolę PCPR w strukturach powiatów. Zaapelował też o zgłaszanie do ZPP uwag do projektów aktów prawnych i przekazywanie informacji o problemach ponadlokalnych, co pozwoli ZPP podejmować działania interwencyjne.

Kolejne dni XII Forum wypełniły specjalistyczne prelekcje, którym towarzyszyła ożywiona, a chwilami gorąca dyskusja oraz prezentacje dobrych praktyk, które też zachęcały do rozmów i dzielenia się doświadczeniami.

Iwona Klimowicz z ROPS w Szczecinie zaprezentowała temat „Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim. Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań.” Wskazywała m.in. na konieczność pracy z rodzinami na poziomie gmin i ośrodków pomocy społecznej, by zmniejszać liczbę odbieranych dzieci z rodzin, a w przypadku dokonanych już umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej doprowadzać do naprawy sytuacji w rodzinie i szybkich powrotów dzieci do rodzin biologicznych.

Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano wykładu „Piecza zastępcza – prawo i praktyka” sędzi rodzinnej Ewy Ważny z Sądu Okręgowego w Gdańsku. W trakcie wystąpienia omówione zostały między innymi takie zagadnienia, jak prawo dziecka do wychowania w rodzinie w prawie międzynarodowym i krajowym; formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską; przesłanki i rzeczywiste przyczyny umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej; kwalifikacja kandydatów na rodzinę zastępczą, problemy praktyczne i kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie; rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza - rodzaje i problemy orzecznicze; procedury i dobre praktyki w zakresie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, obowiązek współpracy wszystkich instytucji; procedury sądowe mające wpływ na długość postępowania w sądzie; postępowanie wykonawcze i ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; problem kontaktów małoletnich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną i innymi osobami. W czasie swego wykładu sędzia Ważny odpowiedziała też na wiele pytań zadawanych jej przez uczestników XII Forum.

W kolejnej części forum odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, prowadzony przez  Iwonę Klimowicz z ROPS w Szczecinie poświęcony był tematowi „Piecza zastępcza - problemy i dobre praktyki”. Drugi panel poprowadziła Renata Karwowska z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie „Przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu”.

Z kolei „Rolę więzi w prawidłowym funkcjonowaniu dzieci w pieczy zastępczej” omówił Tomasz Polkowski z Fundacji Dziecko i Rodzina. Zadał on fundamentalne pytanie, czy rodziny zastępcze są formą pieczy, która ma sprzyjać uzdrowieniu rodziny biologicznej dziecka? W trakcie odpowiedzi przedstawił historię nauki o więzi oraz wyniki badań potwierdzające kluczowe znaczenie więzi dziecka z opiekunami podstawowymi, biologicznymi dla jego rozwoju – szczególnie w sytuacji, gdy nastąpiła czasowa lub stała separacja dziecka od rodziny. Omówione zostały metody pracy z dziećmi reprezentującymi różne wzorce więzi – bezpieczną, w której wychowuje się w Polsce ok. 47 % dzieci po pozabezpieczane typy więzi: - unikającą (17 %), ambiwalentną (24 %) oraz zdezorganizowaną (13 %). Prowadzący przedstawił najnowsze wyniki badań udowadniających wpływ separacji i zaburzeń więzi dla na nieprawidłowy rozwój mózgu. Przedstawił też formułę pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi PACE Daniela Hughes. W drugiej części prezentacji omówił niektóre wyniki badania rodzin zastępczych w Polsce, odnoszące się do problemu współpracy z rodzinami dzieci oraz planów pojednania dziecka z rodziną. Badania te zostały przeprowadzone przez Fundację Dziecko i Rodzina w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Prelekcja Tomasza Polkowskiego sprowokowała do gorących dyskusji uczestników XII Forum, których podsumowaniem są spostrzeżenia, że nawet niezaradna i niezorganizowana matka zapewni lepszy rozwój dziecka niż najlepsza rodzina zastępcza – pod warunkiem kompleksowego wsparcia rodziny biologicznej; że konieczne jest też zaprzestanie separowania dzieci od rodzin biologicznych oraz zmiana podejścia do dziecka w rodzinach problemowych z postawy: - „Czego potrzebuje dziecko?” – na: - „Czego potrzebuje matka, by dobrze i bezpiecznie wychowywać dziecko?”

Kolejnym ważnym elementem XII Forum była prezentacja „Dialog Motywujący – jako nowatorska metoda pracy z rodziną potrzebującą wsparcia” przedstawiona przez Annę Pierzchalską z Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Dialog Motywujący (DM) to metoda komunikacji służąca motywowaniu osób mających problemy do ich pozytywnej zmiany. Jest to oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy, służący wydobyciu i umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Pojęcie „zmiany” jest bardzo szerokie. Obejmuje zarówno rezygnację z negatywnych zachowań, jak i wdrażanie pozytywnych. DM ma swoje korzenie w terapii uzależnień, ale badania wykazują jego skuteczność także w szerokim spektrum innych dziedzin, jak: działania pracowników socjalnych, kuratorów i pracowników służby penitencjarnej, ochrona zdrowia i dietetyka, szkolnictwo oraz jako metoda pomocnicza w pracy psychoterapeutycznej.

Ostatnim z wystąpień tematycznych było omówienie „Czterech procedur odbioru dzieci w czterech różnych sytuacjach prawnych”, które przedstawił Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu. Podkreślił on, żeby zapobiegać krzywdzeniu dzieci i by to krzywdzenie, w razie jego pojawienia się, przerwać, konieczne jest reagowanie. Ten obowiązek spoczywa na wielu specjalistach z kilku resortów. Ważne jest, by Ci specjaliści ze sobą współpracowali. W wyjątkowych sytuacjach, najbardziej zagrażających dziecku konieczne jest zabezpieczenie dziecka przez odebranie go rodzicom. Prelegent przedstawił cztery możliwe, różniące się od siebie sytuacje, dotyczące konieczności odbioru: a) w związku z postanowieniem sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (art. 598 kpc); b) w związku z wykonywaniem obowiązków kuratorskich (art. 9 ustawy o kuratorach sądowych); c) przy interwencyjnym odbiorze dziecka przez pracownika socjalnego we współpracy z policjantem i przedstawicielem ochrony zdrowia (art. 12 a UoPPwR); d) oraz w ramach konieczności ochrony życia i zdrowia dziecka przez policję w sytuacjach kryzysowych podczas interwencji policji (art. 1 ust. 2 punkt 1 ustawy o policji w powiązaniu z art. 9d UoPPwR i paragrafem 13 ust.1 i 3 rozporządzenia w sprawie procedury NK - w związku z art. 58 ust. 1 punkt 2 i art. 103 ust. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z wykorzystaniem art. 39 ust. 4 ustawy Kodeks Drogowy oraz w związku z art. 72 Konstytucji RP). W ramach prelekcji zostały przedstawione poszczególne kroki w powyższych sytuacjach oraz rekomendacje uzupełniające brak szczegółowych rozwiązań prawnych dla tych trudnych, aczkolwiek czasem koniecznych działań.

Kolejną częścią XII Forum były wystąpienia prezentujące dobre praktyki.

Joanna Luberadzka-Gruca i Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przedstawiły narzędzie badawcze służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Ma ono ułatwić wprowadzenie zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce do roku 2020. Ma ono pomóc w analizach obecnej sytuacji oraz w planowaniu zmian w obszarze pieczy zastępczej na terenie samorządu powiatowego. Podkreślały, że największa troskę Koalicji budzi los najmłodszych dzieci, które są powierzane pieczy instytucjonalnej. Mimo podejmowanych działań liczba ta spala powoli. Obecnie w przypadku dzieci do 6. roku życia wynosi 1452 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku tych maluchów podjęcie zdecydowanych kroków wydaje się nie tylko pilne, ale i niezbędne. W dyskusji moderowanej przez prelegentki uczestnicy XII Forum wskazali wiele przeszkód utrudniających deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, np.: brak strategii deinstytucjonalizacji na poziomie kraju, zbyt mała liczba rodzin zastępczych i malejąca ich liczba, brak kandydatów na rodziców adopcyjnych, brak pomysłów na wykorzystanie likwidowanych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich pracowników, brak współpracy z gminami w kierunku powrotu dzieci z pieczy do rodzin biologicznych, społecznikostwo rodzin zastępczych zamiast wynagradzania ich za pracę.

Następnie Adam Szponka – dyrektor Regionalnego Ośrodkak Polityki Społecznej w Toruniu, przedstawił partnerski projekt „Rodzina w Centrum”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wraz z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, obejmujący swym zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie. Projekt zakłada wsparcie na rzecz rodzin zastępczych oraz kadr systemu pieczy zastępczej z jednoczesnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Iwona Romanowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprezentowała film pt. Drogowskaz do samodzielności” nagrany został przez PCPR w Wejherowie w związku z inauguracją Powiatowego Programu dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej pn. „Drogowskaz do samodzielności”. W filmie występują byli wychowankowie pieczy zastępczej oraz wychowawcy prowadzący rodzinny dom dziecka, którzy wypowiadają się o swoim okresie usamodzielnienia, jakie z tego wynieśli korzyści, jakie zdobyli wykształcenie, na jaką pomoc mogli liczyć ze strony instytucji, w tym PCPR oraz jak sobie radzą w życiu dorosłym: zawodowym i rodzinnym. Film zachwycił swoją autentycznością i posiada walory edukacyjne i profilaktyczne. W ramach realizacji Powiatowego Programu „Drogowskaz do Samodzielności” wydano poradniki: dla usamodzielniających się wychowanków pt. „Świadoma samodzielność” oraz dla opiekunów usamodzielnienia pt. „Patron samodzielności”.

Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przedstawiła film „XI Rodzinalia – święto rodzin zastępczych w powiecie koszalińskim”, przedstawiający działania wspierające rodziny zastępcze w powiecie koszalińskim.

Obrady XI Forum to także czas wytężonych obrad i dyskusji. Poszczególne sesje XII Forum prowadzili przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „CENTRUM”: Mirosława Zielony – dyrektor PCPR w Koszalinie, Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu, Iwona Romanowska – dyrektor PCPR w Wejherowie.

W trakcie Forum odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia „Centrum”, przygotowane przez Adama Witasa – dyrektor PCPR w Zawierciu. Uczestnicy obrad przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r. i udzielili mu absolutorium. Wybrano też przewodniczącego Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”. Został nim, tak jak w poprzednich kadencjach, Andrzej Smulczyński – dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, inicjator powstania stowarzyszenia PCPR-ów.

W skład zarządu nowej kadencji weszli też: Waldemar Fedorowicz, Barbara Gębala, Anna Gołębska, Małgorzata Janik-Trella, Krystyna Marcińczak, Iwona Romanowska, Mirosław Sobkowiak, Arleta Szmigielska, Rafał Walter, Krystyna Wilisowska, Adam Witas i Mirosława Zielony. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Anna Kulczyńska, Danuta Sołtyk i Lidia Zeller.

XII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR przygotował zespół w składzie: Mirosława Zielony, Iwona Romanowska, Andrzej Smulczyński i Mirosław Sobkowiak. Wsparcia przy przeprowadzeniu obrad udzielili: Danuta Sołtyk, Małgorzata Pasieka i Michał Kołakowski.

Patronat medialny nad XII Forum PCPR sprawowały: „Doradca w Pomocy Społecznej”, „Plus Radio Koszalin”, „TV MAX” i „Tygodnik Koszaliński Miasto”. 

Organizację XII Forum wsparł Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny "BESKID" w Sarbinowie.

 

Materiały tylko dla uczestników XII FORUM przesyła Mirosław Sobkowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1.jpg2.jpg20171005_150703.jpg20171005_150725.jpg20171005_150733.jpg20171005_150759.jpg20171005_150819.jpg20171005_150830.jpg20171005_194441.jpg20171007_110009.jpg20171007_110015.jpg20171007_110027.jpg20171007_110609.jpg20171007_110645.jpg20171007_110907.jpg20171007_111233.jpgDSCF6008.jpgDSCF6024.jpgDSCF6054.jpgDSCF6081.jpgDSCF6091.jpgDSCF8432.jpgIMG_3818.jpgIMG_3849.jpgIMG_3850.jpgIMG_3859.jpgIMG_3867.jpgIMG_3874.jpgIMG_3891.jpgIMG_3898.jpgIMG_3900.jpg

 

 

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Informacje po kliknięciu  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1

Bełchatów

2

Białobrzegi

3

Busko - Zdrój

4

Brzeg

5

Brzesko

6

Chełm

7

Chełmno

8

Chrzanów

9

Częstochowa

10

Drezdenko

11

Gostyń

12

Góra

13

Grodzisk Mazowiecki

14

Hrubieszów

15

Inowrocław

16

Kępno

17

Konin

18

Koszalin

19

Kraków

20

Krasnystaw

21

Lubin 

22

Lubań

23

Łódź

24

Międzyrzecz

25

Milicz

26

Nysa

27

Nowa Sól

28

Oleśnica

29

Opole

30

Ostrzeszów

31

Ożarów Mazowiecki
(w Powiecie Warszawskim Zachodnim)

32

Pabianice

33

Pajęczno

34

Pleszew

35

Police

36

Polkowice

37

Poznań

38

Przeworsk

39

Rawicz

40

Siedlce

41

Sieradz

42

Sierpc

43

Starachowice

44

Szczecinek

45

Środa Śląska

46

Sulęcin

47

Świdnica

48

Tomaszów Lubelski

49

Tarnobrzeg

50

Tuchola

51

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

52

Wąbrzeźno

53

Wieluń

54

Wieruszów

55

Wołów

56

Wrocław

57

Zakopane

58

Zawiercie

59

Zduńska Wola

60

Zielona Góra

61

Ząbkowice Śląskie

62

Zgierz

63

Zgorzelec

64

Żagań

65

Żyrardów

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

1.

Kielce

2.

Koszalin

   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

1.

Biała Podlaska

2.

Częstochowa

3.

Koszalin

4.

Radom

5.

Rzeszów

   

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS)

1.

Karlino

2.

Sianów

 3.

 Opoczno

INNE  INSTYTUCJE

1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – członkostwo honorowe

2.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Maria” w Zakopanem – członkostwo honorowe

3.      

ZURiS „Nowak” Zawiercie

4.      

POIK Jaworzno

5.   

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku 
i rodzinie „DLA RODZINY”

Aktualizacja dn. 28.02.2020 r.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem